Votul asupra planului de reorganizare

Când DA este DA, iar orice altceva este NU.

Planul de reorganizare este un document de concepție cu un puternic caracter programatic, inspirațional. Reprezintă acel balans delicat între concretețe și fantezie. Are menirea de a utiliza resursele debitorului astfel încât interesele imediate și la termen ale creditorilor să fie în mod acceptabil acomodate. Practic, prin adoptarea planului, activitatea debitorului, ca de altfel și comportamentul creditorilor săi, se aliniază noului punct de echilibru ce urmează a fi construit pas cu pas, prin implementarea măsurilor propuse. Și, bineînțeles, a finalității acestora constând în dobândirea sporului de plusvaloare și de lichiditate. 

Putem vorbi de reorganizare doar după aprobarea planului de către creditori. Este testul de oportunitate pe care planul trebuie să-l depășească înainte de a fi confirmat de judecătorul sindic. Creditorii sunt chemați să voteze în cadrul unei adunări a creditorilor convocată special, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea planului. La acea dată creditorii știu deja, prin intermediul tabelului de creanțe, ce pondere va avea votul lor în aprobarea planului. Planul de reorganizare este pus la dispoziție, în prealabil, tuturor creditorilor.

De ce este specială adunarea creditorilor pentru aprobarea planului de reorganziare?

Pentru că pe lângă ponderea pe care o are fiecare creditor în tabelul creditorilor, la această adunare este decisivă opinia categoriei de creanțe în care este înscris. Fiecare creditor, în funcție de tipul de creanță pe care o deține, aparține unei categorii de creanțe. Categoriile de creanțe sunt maxim cinci posibile: garantați, salariali, bugetari, chirografari și chirografari indispensabili. Legea prevede, numai pentru aprobarea planului de reorganizare (și a modificărilor acestuia), gruparea creditorilor pe categorii de creanțe. Votul final fiind unul al categoriilor. 

Astfel, în procedura prevăzută de Legea insolvenței, regula este că adunările creditorilor adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a creditorilor prezenți la vot, singura excepție o reprezintă aprobarea planului de reorganizare. Planul de reorganizare va fi aprobat de jumătate plus unul (pentru numere impare) sau jumătate (pentru numere pare) din numărul total de categorii înregistrate în tabelul creditorilor. Desigur, cu îndeplinirea a două condiții generale:

i) ca minim 30% din valoarea totală a creanțelor înregistrate la masa credală să voteze pozitiv și

ii) ca minimum una dintre categoriile defavorizate* să accepte planul.

Exprimarea votului asupra planului de reorganizare

Atenție! Singurele opţiuni pe care le au creditorii sunt de a vota pozitiv sau negativ planul. Legea nu dă dreptul creditorilor care nu sunt de acord cu măsurile cuprinse în planul de reorganizare să impună prin vot modificări (vot condiționat) sau solicitări de amânare (prorogare) a votării. Acestea din urmă sunt lipsite de sens cât timp planul asupra căruia se votează nu poate suferi modificări. Așadar, creditorii au obligaţia ca în cadrul adunării creditorilor convocată în mod legal de administratorul judiciar pentru supunerea la vot a planului să îsi asume exprimarea unui vot pozitiv sau a unui vot negativ. Atât!

Voturile pozitive trebuie să fie explicite, categorice, necondiționate. Orice alt tip de vot, ambiguu sau care condiționează aprobarea planului de anumite evenimente sau acțiuni, este considerat vot negativ. Și va fi contorizat în votul categoriei de care aparține creditorul. Dacă din lipsă de cvorum (absență) o categorie de creanțe nu strânge majoritate absolută de voturi favorabile, înseamnă că acea categorie nu a acceptat planul. Nu se amână votul. Nu se mai votează o dată!

Când o categorie este considerată că acceptă planul? 

Când planul este acceptat de majoritatea absolută din valoarea creanțelor din acea categorie. Prin urmare, în cadrul fiecărei categorii considerată că acceptă planul, creditorii care votează pozitiv este obligatoriu să reprezinte mai mult de jumătate plus unul din valoarea creanțelor înregistrate în tabel în dreptul categoriei respective. Fie ei salariați, bugetari sau deținători de garanții, furnizori de produse sau servicii. Să ne înțelegem, jumătate plus unul din creanțele înscrise în acea categorie! Nu din cele prezente la vot! 

Legea mai spune că vor fi considerate că au acceptat planul creanțele (categoriile) despre care planul prevede că vor fi achitate integral în cel mult 30 de zile de la confirmare. Sau cele care sunt achitate conform contractelor (de credit sau leasing). Practic, creditorilor cu un asemenea tratament favorabil li se alocă din oficiu votul pozitiv. Fără să fie necesară prezența la adunare.


Ca și concluzie, planul de reorganizare este necesar să fie rodul negocierilor și consultărilor debitorului cu creditorii săi. Mai ales cu cei cu pondere în fiecare categorie de creanțe. Iar pentru că voturile pozitive sunt atât de simple și prețioase, este nevoie ca planul să fie construit și argumentat în sensul soluționării a cât mai multor interese. Cu menținerea echilibrului între resursele necesare funcționării, rambursării și dezvoltării. Iată de ce este nevoie de un practician în insolvență complet.


*categoria de creanțe defavorizate este considerată a fi categoria de creanțe pentru care planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificările următoare pentru creanțele categoriei respective:
a) o reducere a cuantumului creanței și/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este îndreptățit potrivit prezentei legi;
b) o reducere a garanțiilor ori reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului, fără acordul expres al acestuia;

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp